DCP - komunikaty

DCP - komunikaty
Jeśli chcesz być informowany
o nowościach, wpisz swój e-mail.
DCP - komunikaty


DCP - komunikaty

DIECEZJALNE

CENTRUM PIELGRZYMOWANIA

IM. JANA PAWŁA II

UL. PAPIESKA 10

33-340 STARY SĄCZ

NR konta:

PKO BP Nowy Sącz

26 1020 3453 0000 8102 0059 2246


Statut DCP

 

Statut Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu

Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§1

Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu, zwane dalej „Centrum”, zostało erygowane dekretem Biskupa Tarnowskiego z dnia 16 grudnia 2004 r. i działa na podstawie niniejszego statutu.

§2

1. Centrum jest własnością Diecezji Tarnowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.
2. Centrum prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa cywilnego.

 §3

Biskup Tarnowski powołuje i odwołuje dyrektora Centrum.

 Rozdział II
Cele działalności Centrum

§4

Celem Centrum jest podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie:
1. umacniania więzi między Diecezją Tarnowską i Stolicą Apostolską;
2. upowszechniania wartości chrześcijańskich a szczególnie podkreślanych w nauczaniu przez Ojca Świętego Jana Pawła II;
3. rozwoju kultu św. Kingi;
4. współpracy organizacji społecznych, samorządu lokalnego i innych instytucji z Kościołem Katolickim;
5. pomocy pielgrzymom przybywającym do grobu św. Kingi;
6. organizacji posługi duszpasterskiej dla turystów na Sądecczyźnie;
7.podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9. szeroko rozumianej nauki, edukacji i wychowania;
10. kulturoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
11. szeroko pojętej kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
12. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
13. rozwoju wolontariatu.

§ 5

Centrum realizuje swoje cele poprzez:
1. sprawowanie liturgii na Ołtarzu Papieskim;
2. funkcjonowanie Domu Pielgrzyma wraz z konieczną do tego infrastrukturą;
3. organizowanie działalności społeczno-kulturalnej i oświatowo-wychowawczej, zgodnej ze społeczną nauką Kościoła Katolickiego;
4. opiekę nad Ołtarzem Papieskim i podejmowanie wszelkich działań dla zabezpieczenia tego obiektu dla przyszłych pokoleń;
5. gromadzenie pamiątek związanych z wizytą papieża Jana Pawła I w Starym Sączu oraz udostępnianie ich zwiedzającym;
6. organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na szlakach związanych z pobytem Jana Pawła II;
7. organizowanie uroczystości religijnych związanych z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II oraz z kultem św. Kingi;
8. współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych;
9. organizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony jest na działalność statutową;
10. sprzedaż pamiątek religijnych i usług turystycznych;
11. podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej;
12. organizowanie koncertów religijnych oraz wystaw tematycznych;
13. organizowanie spotkań, szkoleń, wykładów religijnych, kulturowych itp.;
14. organizowanie dla dzieci i młodzieży zawodów sportowych oraz różnych form wypoczynku;
15. organizowanie pielgrzymek;
16. działalność informacyjno-promocyjną.

Rozdział III
Władze Centrum

§ 6

1. Działalnością Centrum kieruje jednoosobowo dyrektor mianowany i odwoływany przez Biskupa Tarnowskiego.
2. Do kompetencji Dyrektora Centrum należy:
a) realizacja celów określonych w niniejszym statucie;
b) kierowanie pracami Centrum i zarządzanie zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i cywilnego;
c) zatrudnianie pracowników;
d) utrzymanie powierzonych nieruchomości;
e) organizacja i troska o należyte prowadzenie administracji;
f) promocja Centrum;
g) realizacja zaleceń Biskupa Tarnowskiego.

Rozdział IV
Majątek Centrum

§ 7

Centrum nie posiada własnego majątku tylko zarządza wydzieloną częścią majątku Diecezji Tarnowskiej.

§ 8

1. Środki materialne Centrum pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej,
b) działalności gospodarczej i wydawniczej,
c) dotacji.
2. Działalność finansową Centrum kontroluje Biskup Tarnowski przez Ekonoma Diecezji.

§ 9

1. Oświadczenia woli w sprawach dotyczących działalności Centrum może składać Dyrektor Centrum
2. Oświadczenia woli w sprawach majątku diecezjalnego, będącego pod zarządem Dyrektora Centrum wymaga pisemnego upoważnienia Biskupa Tarnowskiego.


 Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 10

Wszelkie zmiany w niniejszym statucie wymagają formy pisemnej i mogą być wprowadzone jedynie przez Biskupa Tarnowskiego.

§ 11

1. Decyzję o zaprzestaniu działalności Centrum podejmuje Biskup Tarnowski
2. Majątek Centrum po zinwentaryzowaniu i zaspokojeniu ewentualnych roszczeń przechodzi w całości na rzecz Diecezji Tarnowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.


wstecz